Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu

Plnou moc je možné využít POUZE k PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv k zažádání o voličský průkaz.

Vzor žádosti o voličský průkaz k prezidentským volbám

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:
• OSOBNĚ nejpozději 11. ledna 2023 do 16:00 hod -> písemná žádost NENÍ vyžadována
• v LISTINNÉ PODOBĚ opatřené ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM voliče do 6. ledna 2023 do 16:00 hod -> viz vzor žádosti
• v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče do 6. ledna 2023 do 16:00 hod -> viz vzor žádosti
• přes PORTÁL OBČANA do 6. ledna 2023 do 16:00 hod

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022, voličský průkaz
• předá osobně voliči nebo
• předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
• zašle voliči na jím uvedenou adresu do vlastních rukou