OBEC POLERADY

NOVINKY

Sběr nebezpečných odpadů - 30.5.2020

V sobotu 30.5.2020 se koná pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů. Mobilní sběrna bude přistavena od 11:30 do 12:00 hodin u obecního úřadu. Více informací v přiloženém letáku. 

Poděkování za jarní brigádu

Děkujeme všem našim občanům, kteří se zúčastnili jarní brigády, za jejich pomoc při úklidu a zvelebování naší obce i nejbližšího okolí. Jsme rádi za hojnou účast a dobrou náladu, která se celou akcí nesla, i příznivé počasí přispělo k tomu, že jsme společně udělali obrovský kus práce a zlikvidovali spoustu nepořádku. Moc si vážíme Vaší pomoci a budeme se těšit na další shledání, např. u plánovaného úklidu v okolí železniční zastávky, jehož termín včas vyhlásíme.   

Územní plán obce Polerady

Oznamujeme všem našim občanům, že po dlouhých 4 letech příprav, zpracovávání jednotlivých návrhů a jejich projednávání se všemi dotčenými orgány, organizacemi i našimi občany, byl konečně dokončen a schválen finální Územní plán obce Polerady.  Nový Územní plán je v digitální formě uložen na webových stránkách obce, v tištěné formě je pak k dispozici všem k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři starosty obce. V platnost tento dokument vejde po ukončení zákonné 15 denní lhůty vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydává ÚP Polerady a úředním ověřením nabytí účinnosti územního plánu.     

Výsadba nového stromořadí

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se i v této nelehké době sešli k plánovanému pokračování výsadby nového stromořadí podél silnice z Polerad do Kostelce nad Labem, financovaného neziskovou organizací CI2 o.p.s.. Příště bychom už rádi pokračovali v obnově původních alejí směrem na Brandýs nad Labem, tak snad na podzim opět na viděnou s našimi věrnými pomocníky... 

  

Popelářské destarero v době epidemie COVID-19

Prosíme naše občany, aby se pečlivě řídili pokyny v přiloženém dokumentu, obsahující pravidla pro nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19. Zároveň upozorňujeme na zrušení plánovaných svozů nebezpečného a velkoobjemového odpadu až do odvolání.  

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

V přiloženém dokumentu jsou obsaženy důležité informace pro úpravu svozu odpadu, týkající se zejména občanů, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem COVID-19, nebo jsou v domácím léčení s tímto onemocněním. Zároveň nebudou nikomu vyváženy žádné odpady, odložené vedle popelnic, což se týká i tříděných odpadů. Neodkládejte tedy prosím vedle kontejnerů a popelnic žádný odpad, který se do odpadových nádob nevejde a počkejte na příští svoz. Děkujeme za pochopení... 

Infolinky Státního zdravotního ústavu a zdravotních pojišťoven

V příloze jsou uvedeny infolinky Státního zdravotního ústavu a zdravotních pojišťoven, v případě potřeby jejich použití. 

Upozornění - otevírací hodiny Pošty Partner v Mratíně

Od úterý 17.3.2020 bude z důvodu současných opatření pro ochranu před šířením koronaviru omezen provoz Pošty Partner v Mratíně, aby nemuselo dojít k jejímu úplnému uzavření. Nová otevírací doba pobočky je v pracovních dnech pouze od 9:00 do 12:00 hodin až do odvolání.

Upozornění majitelům psů

Z důvodu přetrvávající nekázně některých majitelů psů v naší obci, neuklízejících si po svých miláčcích jejich výkaly, obtěžující pak všechny ostatní občany i návštěvníky Polerad, vyzýváme tímto opakovaně všechny místní "pejskaře" k udržování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o chovu zvířat na území obce Polerady. Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou, se posuzuje podle Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkujeme za pochopení...

Změna systému třídění plastového odpadu v obci Polerady

Ve dnech 3. a 4.2.2020 budou v naší obci ke každému domu a bytu rozvezeny žluté popelnice o objemu 120 l, sloužící pro nově zavedený systém třídění plastových odpadů přímo ve Vašich domácnostech. Tento systém plně nahrazuje současné ukládání plastových odpadů do sběrných kontejnerů o objemu 1000 l, které budou z obce odvezeny. Na uvolněná místa po těchto kontejnerech budou posíleny kontejnery na sběr papíru. První svoz plastového odpadu z domácností bude uskutečněn v pátek 21.2.2020, následně pak budou svozy celoročně prováděny v pravidelných intervalech 1x za 14 dní, tedy každý sudý pátek.  Upozorňujeme, že svozové nádoby jsou každé domácnosti zdarma propůjčeny svozovou firmou FCC ČR s.r.o. a že při každém svozu bude obsah popelnic kontrolován. V případě zjištění jiných složek odpadu, než plastových, nebude popelnice vysypána. 

Informace k poplatku za odstraňování komunálního odpadu

Tento místní poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 900,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek v obci Polerady i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, zveřejněné v sekci „Právní předpisy obce“. Více v přiloženém informačním dopisu. 

Upozornění - nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.1/2019 o místních poplatcích

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 1/2019 o místních poplatcích, upravující výši poplatku ze psů a výši poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.2/2019 o nakládání s komunálními odpady

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Polerady. Nejvýraznější změnou v dosavadním systému odpadového hospodářství obce bude od 02/2020 zrušení sběrných kontejnerů na třídění plastů a přechod na individuální sběr plastů do žlutých popelnic o objemu 120 l, kterými bude od 5.2.2020 vybavena každá nemovitost, resp. bytová jednotka v naší obci. Popelnice na plasty budou poskytovány zdarma a budou stále ve vlastnictví svozové firmy FCC ČR s.r.o.. O podrobnostech této úpravy a svozovém plánu budete včas informováni.  

Staňte se skutečnými občany naší obce

Leták Středočeského kraje, apelující na nepřihlášené obyvatele ve všech obcích a městech. Bohužel je toto téma i naším současným problémem, proto žádáme všechny doposud nepřihlášené obyvatele obce, aby důsledně zvážili své možnosti a přidali se k našim trvale hlášeným obyvatelům. Jenom tak získáme více finančních prostředků na potřebné investice do obecní infrastruktury a na opravy chodníků, osvětlení, dětských hřišť apod. 

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

poblíž fotbalového hřiště byla realizována nová úložná plocha pro biodpad z Vašich zahrad a domácností, včetně zpevněného příjezdu k uložišti. Bioodpad je zde rozdělen na kompostovatelné složky (tráva, listí, ovoce...) a složky určené ke štěpkování, či spálení (křoviny, dřeviny, větve...). Vás tímto opětovně prosíme o Vaši kázeň při ukládání jednotlivých složek do správné zóny, abychom si nepřidělávali práci se zbytečným tříděním nesprávně uložených bioodpadů. 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Vážení spoluobčané,

obec Polerady rozšířila své možnosti současné likvidace odpadů z Vašich domácností o bezplatný sběr použitého kuchyňského oleje, určeného k jeho následné ekologické likvidaci odbornou firmou. Vzhledem k nově vybudované kanalizační síti v naší obci Vás důsledně žádáme, abyste NEVYLÉVALI použitý kuchyňský olej do odpadu!!! Olej ve Vašem odpadu a následně i v obecní kanalizaci tuhne a zanáší kanalizační potrubí, nehledě na další provozní problémy v čerpací stanici a čistírně odpadních vod. Abychom se vyhnuli těmto problémům, s finančně nákladnými opravami, stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, umístěné z důvodu ochrany proti odcizení, v areálu obecního úřadu.  

Děkujeme za pochopení i za Váš zájem o ochranu životního prostředí a naší kanalizační sítě.

Please reload

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama