Aktuality

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OD 1. 9. 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Od 1. září 2022 pro Vás prodlužujeme úřední hodiny. Další prodloužení bude jako vždy v době platby poplatků na začátku nového roku. Stále platí možnost telefonicky se domluvit na čas mimo úřední hodiny na tel. 604 443 969 nebo 603 884 140.

JÍZDNÍ ŘÁD OD 1. 9. 2022

Od 01. 09. 2022 dochází k ukončení prázdninového provozu na autobusových linkách PID. V příloze naleznete platný jízdní řád linky 377.

PRŮJEZDOVÉ RADARY V OBCI

V minulém volebním období se zastupitelstvu obce povedlo projednat a schválit osazení průjezdových radarů pro zklidnění dopravy v naší obci. Jeden z radarů je již v provozu a osazení druhého se připravuje. Na začátek obce byla zároveň instalována uvítací cedule.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A VÝSTAVBA STREET WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2020 došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště, během které byly vyměněny ochranné sítě, vyčištěn povrch a byla doplněna umělá světla. V návaznosti na tuto rekonstrukci bylo v roce 2021 vybudováno přidružené streetworkoutové a streetballové hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

Fotky z rekonstrukce fotbalového hřiště
Fotky z výstavby workoutového hřiště

NOVÝ PARK U OBECNÍHO ÚŘADU

Po dlouhých přípravách se v letošním roce povedlo zajistit státní podporu a následnou realizaci na parkové úpravy dětského hřiště vedle obecního úřadu včetně osazení několika herními prvky a mobiliářem. Dodatečně byly ze sponzorského daru doplněny houpačky, skluzavka a pískoviště.
V dnešních dnech probíhá osazení habrů okolo tohoto hřiště, a to z důvodu odclonění hluku a prachu z hlavní silnice, u které se park nachází. Mezi parky u obecního úřadu se také plánuje realizace přechodu pro chodce.
Další herní prvky a parkové úpravy budou průběžně doplňovány především ze sponzorských darů.

Veškeré fotky parku před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

ÚPRAVA ŠKOLNÍCH SPOJŮ OD 19. 09. 2022

Od pondělí 19. 09. 2022 dochází k úpravě ranních a odpoledních autobusových školních spojů. Více informací naleznete v příloze.

linka 477
linka 657

ODPADY V OBCI

Vzhledem k častým dotazům nejen na výši ceny za svoz odpadu, ale také na systém svozu v naší obci, kdy v základním poplatku máme takzvaný "sezónní svoz", rozhodli jsme se ukázat vám, jaký je vývoj příjmů a výdajů od roku 2017. Za rok 2022 je zachycen příjem a výdej k srpnu 2022, kdy příjem se do konce roku už téměř nezvýší, ale platby nás ještě čekají nemalé. Odhad konečného stavu v prosinci je pro rok 2022 zhruba -280.000,-. Pokud bychom zavedli celoroční týdenní svoz bez výrazného zvýšení poplatku za svoz odpadu pro vás pro občany, obec by musela doplácet nemalé prostředky.

ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pro plánovaný rozvoj obytné zástavby v naší obci bylo nezbytné rozšířit kapacitu stávající ČOV, která byla původně dimenzovaná pro 350 obyvatel. Rozšíření plně financoval investor výstavby nové obytné lokality, firma BARACOM a. s. a po ročním zkušebním provozu byla v červnu roku 2022 stavba úspěšně zkolaudována.
Nová ČOV je dimenzována na 1050 obyvatel, nicméně pro další rozvojové plány obce bude nutné i tuto kapacitu opět navýšit, takže je na čase pomalu začít připravovat druhou etapu rozšíření ČOV.
Pár fotek k této akci naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

VYBUDOVÁNÍ KRYTÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Zastupitelstvu obce se ve volebním období 2018 - 2022 podařilo za pomocí krajských dotací zastřešit autobusové zastávky v obci a vybavit je lavičkami i nočním osvětlením.

Pár fotek před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

DEMOLICE CHÁTRAJÍCÍHO OBJEKTU U PARKU

Po dlouhém jednání s vlastníkem polorozpadlé nemovitosti na vjezdu do obce se zastupitelstvu ve volebním období 2018 - 2022 povedlo objekt odkoupit. Následně byl zdemolován, aby dále nehyzdil sousední park a nepředstavoval nebezpečí pro děti, hrající si v jeho těsné blízkosti.
Na jeho místě byla rozšířena parková úprava a výhledově se zde uvažuje i o výstavbě alternativního sportoviště dle již vyhotovené studie.
Veškeré fotky naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ

Ve volebním období 2018 - 2022 se zastupitelstvu obce ve spolupráci s SŽDC a. s. povedlo po dlouholetých stížnostech na neuspokojivý stav železniční stanice a jejího blízkého okolí tento prostor kompletně zrevitalizovat. Došlo i k demolici okolních staveb a vyčištění celé plochy od letitého odpadu a neudržovaných křovin. Konečně se nemusíme za svou stanici úplně stydět.
Již roky jednáme i o odkupu objektu nádraží a okolních pozemků do vlastnictví obce a pokud se tento záměr podaří, má obec v plánu kompletní rekonstrukci objektu i parkové úpravy jeho okolí.

Více fotek z revitalizace nádraží naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.

POŠTA MRATÍN –  OTEVÍRACÍ DOBA (platná od 1. 2. 2022)

Po: 13:00 – 19:00
Út: 08:00 – 14:00
St: 13:00 – 19:00
Čt: 08:00 – 14:00
Pá: 08:00 – 14:00

CHODNÍKY V NAŠÍ OBCI

Uvědomujeme si dlouhodobě špatný stav chodníků v naší obci a již více než 2 roky řešíme majetko-právní záležitosti k získání stavebního povolení na jejich rekonstrukci. A jelikož úsilí pana starosty nezná mezí, můžeme vám s radostí oznámit, že máme nyní souhlasy všech majitelů pozemků, projektovou dokumentaci a vrháme se do získání stavebního povolení. Následovat bude žádost o dotaci a doufejme, že pak již samotná rekonstrukce.

REKONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Po dlouhém a složitém jednání s ČEZem se podařilo podepsat situační plán ke stavebnímu povolení KE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO VEDENÍ v celé naší obci. Tím dojde ke zrušení starého nadzemního vedení, které je v havarijním stavu včetně veřejného osvětlení. Po získání stavebního povolení zahájí ČEZ práce. Původní plány ČEZu na zapuštění vedení do země byly na rok 2030 a tak bereme jako velký úspěch, že se vše podařilo panu starostovi zajistit již nyní.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ

Užitečné odkazy:

PLATBA ZA ODPADY 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Platba poplatků za svoz odpadu na rok 2022 zůstává stejná jako v minulém roce, a to:
základní částka 900,-/osobu/rok za sezonní svoz
příplatek za týdenní svoz 515,-/nádoba/rok
případně další příplatky za větší nádobu dle vyhlášky.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!
Svoz černých TKO popelnic probíhá do 31.3.2022 každou středu v ranních hodinách na původní známku z roku 2021. Od 1.4.2022 již svozová firma na tuto známku popelnici nevyveze.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2022

Připravili jsme pro Vás v letošním roce novinku, a to Kalendář akcí v naší obci. Právě přistál ve vaší poštovní schránce.
Kromě svozu všeho odpadu zde naleznete i termíny na přistavení nebezpečného nebo velkoobjemových kontejnerů a v neposlední řadě akce našeho spolku. Věříme, že pro Vás bude kalendář užitečným pomocníkem.
Kalendáře budou také k vyzvednutí na obecním úřadě (pokud se k někomu nedostal - např. v nové zástavbě, kde ještě nejsou poštovní schránky).

POPLATEK ZA PSY NA ROK 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Poplatky za psy na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v roce minulém, tedy:
a) za prvního psa 200,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osobou starší 65 let 300,-Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2022 na obecním úřadě v úředních hodinách, případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny. UPOZORŇUJEME, ŽE NELZE PLATIT KARTOU!

SVOZ ŽLUTÝCH NÁDOB V ROCE 2022

INFORMACE PRO OBČANY: Svoz žlutých popelnic na plast bude v roce 2022 pokračovat stejně jako v roce minulém, a to každý sudý pátek počínaje 14.1.2022. Stejně jako v roce minulém zůstává tato služba pro naše občany ZDARMA.

ZMĚNA VÝŠE STOČNÉHO OD 1. 1. 2022

INFORMACE PRO OBČANY:
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně ceny stočného, a to na 57,11,-/m3 (cena je uvedena včetně DPH). Více informací včetně kalkulace naleznete na úřední desce ZDE

DEŠŤOVÉ VODY V KANALIZAČNÍ SÍTI

Vzhledem k současným provozním problémům na čistírně odpadních vod Polerady, způsobovaných vnikem nadměrného množství dešťových vod do kanalizační sítě v naší obci, bude v blízké době provedena celková revize kanalizačního systému, včetně prověření vedení a těsnosti domovních přípojek a případných nelegálních zaústění dešťových vod ze soukromých pozemků a nemovitostí do oddílné splaškové kanalizace. Opakovaně tímto upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí v obci Polerady, že do nově vybudované splaškové kanalizace nesmí být ze Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zaústěny dešťové svody ze střech ani odvodnění zpevněných ploch. Kanalizace slouží výlučně pro odvod splaškových odpadních vod a každým porušením zákonné povinnosti likvidovat dešťové vody na svém pozemku, bez jejich neoprávněného vypouštění do splaškové kanalizace, se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace. Pro bezproblémový provoz naší kanalizace a ČOV, je tedy nutná ukázněnost všech vlastníků napojených nemovitostí a pochopení důležitosti tohoto opatření. Revize domovních přípojek bude prováděna "prokuřováním" které odhalí všechny nelegálně zaústěné dešťové odpady. Pokud o takovýchto případech již nyní sami víte, zapracujte ve vlastním zájmu na nápravě dříve, než bude přikročeno k revizi a následnému správnímu řízení. Termín kontroly je předpokládán nejpozději do 4 týdnů a bude ještě předem oznámen.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.