OBEC POLERADY

NOVINKY

Návrh územního plánu Polerady k 2. veřejnému projednání

Oznamujeme všem našim občanům, že po ukončení zdlouhavého projednávání upraveného návrhu Územního plánu obce Polerady se všemi dotčenými orgány, přichází  konečně čas na 2. veřejné projednání tohoto dokumentu, velice důležitého pro další rozvoj naší obce. Celý Návrh ÚP je v digitální formě uložen na webových stránkách obce, v tištěné formě je pak k dispozici všem k nahlédnutí na obecním úřadu, a to až do 17.2.2020, což je zároveň i konečná lhůta pro podávání námitek a připomínek ke zpracované dokumentaci. Veřejné projednání ÚP se bude konat v pondělí 10.2.2020 od 16,00 hodin v sále restaurace U Lípy. Více informací v přiložené vyhlášce.  

Informace k poplatku za odstraňování komunálního odpadu

Tento místní poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 900,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek v obci Polerady i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, zveřejněné v sekci „Právní předpisy obce“. Více v přiloženém informačním dopisu. 

Upozornění - nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.1/2019 o místních poplatcích

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 1/2019 o místních poplatcích, upravující výši poplatku ze psů a výši poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.2/2019 o nakládání s komunálními odpady

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Polerady. Nejvýraznější změnou v dosavadním systému odpadového hospodářství obce bude od 02/2020 zrušení sběrných kontejnerů na třídění plastů a přechod na individuální sběr plastů do žlutých popelnic o objemu 120 l, kterými bude od 5.2.2020 vybavena každá nemovitost, resp. bytová jednotka v naší obci. Popelnice na plasty budou poskytovány zdarma a budou stále ve vlastnictví svozové firmy FCC ČR s.r.o.. O podrobnostech této úpravy a svozovém plánu budete včas informováni.  

Zastřešení autobusových zastávek

S radostí Vám oznamujeme, že obec uspěla se žádostí o dotaci na zastřešení autobusových zastávek z rozpočtu Středočeského kraje. Z kraje příštího roku tak bude moci být konečně realizováno zastřešení nejvyužívanějších zastávek u prodejny Stone Idea a naproti řeznictví U Pixů. Zároveň se připravuje žádost o dotaci na opravu hřiště s umělým povrchem (výměny brankových a ochranných sítí apod.) s doplněním basketbalového koše.  

Úprava obecních pozemků u železniční zastávky

Vzhledem k neutěšenému stavu naší železniční zastávky a jejího okolí, se kterým správce objektu i okolních pozemků (SŽDC s.o.) i přes četné výzvy obce k nápravě nic nekoná, přistoupil obecní úřad Polerady k úpravě obecních pozemků v této lokalitě dnešní první etapou likvidace náletových dřevin a nepořádku podél přístupové cesty. Velice děkujeme za pomoc všem zúčastněným! Druhá etapa úprav proběhne dle klimatických podmínek o dalším víkendu. S nepořádkem na pozemcích ČR v tuto chvíli bohužel nic nenaděláme, nicméně se obec dlouhodobě snaží o získání těchto nemovitostí do svého vlastnictví a pokud se to podaří, můžeme se vrhnout i na potřebnou úpravu celého okolí zastávky, aby se zde nikdo nemusel bát vystoupit...   

Plánovaná výstavba MŠ Polerady

Z důvodu problematického umístění našich nejmladších občanů do okolních předškolských zařízení připravuje Obec Polerady intenzivně již několik měsíců výstavbu vlastní mateřské školky, umístěné v lokalitě probíhající nové bytové výstavby. V prosinci 2019 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele, následně bude žádáno o státní dotaci na tuto stavbu a pokud se vše zdárně podaří, mohla by naše MŠ již v září 2020 přijmout své první děti k předškolní výchově. Plánovaná kapacita MŠ je 50 dětí, což by mělo pokrýt celou poptávku našich současných i nových obyvatel. Problémy se základní školou však při naší velikosti a objemu obecního rozpočtu bohužel tímto způsobem nevyřešíme a opět budeme muset žádat Krajský úřad Středočeského kraje o přidělení školského obvodu na rok 2020/20201.  

Parkové úpravy v obci Polerady

S potěšením Vám oznamujeme, že tento měsíc byla zdárně ukončena akce "Parkové úpravy v obci Polerady", spolufinancovaná Státním fondem životního prostředí. Celkové náklady této stavby činí cca 1,1 mil. Kč a obsahuje stovky nových stromů, dřevin a trvalek,  spolu s mlatovými chodníčky a mobiliářem (lavičky, odpadkové koše atd), které mají sloužit nám všem k příjemnému žití v naší obci. Pevně věříme, že si těchto úprav budou všichni vážit a respektovat novou výsadbu. Součástí dodávky zhotovitele stavby je i tříletá rozvojová péče o stromy a záhony dřevin, včetně zálivky. V příštím roce ještě plánuje obec doplnit hlavní plochu parku o dřevěný altán.     

Výstavba rozšíření ČOV Polerady

V souvislosti s probíhající výstavbou nových obytných lokalit v naší obci probíhá souběžně i nutné rozšíření stávající čistírny odpadních vod, z nynější kapacity 350 EO (ekvivalentních obyvatel) na cílovou kapacitu 1050 EO. Tato stavba je financována developery probíhající výstavby rodinných domů. V listopadu 2019 bude nová ČOV uvedena do zkušebního provozu a umožní tak odkanalizování nových RD. 

  

Výsadba nového stromořadí

Ve spolupráci se spolkem Pro Polerady jsme vysázeli první etapu nového stromořadí podél silnice z Polerad do Kostelce nad Labem, financovaného neziskovou organizací CI2 o.p.s.. Děkujeme za jejich podporu i za pomoc všem dobrovolníkům. V příštím roce pokračujeme!  

  

Změna sezónního svozu směsného odpadu

Od 16.října 2019 dochází k pravidelné změně sezónního svozu směsného odpadu, a to z nynějších svozů 1x za 14 dní, na pravidelné svozy 1x týdně. Tato změna bude opět trvat až do 1. dubna 2020. 

Staňte se skutečnými občany naší obce

Leták Středočeského kraje, apelující na nepřihlášené obyvatele ve všech obcích a městech. Bohužel je toto téma i naším současným problémem, proto žádáme všechny doposud nepřihlášené obyvatele obce, aby důsledně zvážili své možnosti a přidali se k našim trvale hlášeným obyvatelům. Jenom tak získáme více finančních prostředků na potřebné investice do obecní infrastruktury a na opravy chodníků, osvětlení, dětských hřišť apod. 

Informace o školských obvodech obce Polerady

Jelikož obec Polerady nezřizuje vlastní mateřskou ani základní školu a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav již odmítlo naše děti do svých školských zařízení dále přijímat, byly Krajským úřadem Středočeského kraje stanoveny pro obec Polerady následující školské obvody, kam se mohou rodiče, s trvalým pobytem v naší obci, obrátit se žádostí o přijetí svých dětí. Pro předškolní docházku v roce 2019/2020 spadá naše obec do školského obvodu MŠ Brázdim a MŠ Lázně Toušeň. Pro povinnou školní docházku v roce 2019/2020 spadá naše obec do školského obvodu ZŠ Záryby a ZŠ Dřísy.  

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

poblíž fotbalového hřiště byla realizována nová úložná plocha pro biodpad z Vašich zahrad a domácností, včetně zpevněného příjezdu k uložišti. Bioodpad je zde rozdělen na kompostovatelné složky (tráva, listí, ovoce...) a složky určené ke štěpkování, či spálení (křoviny, dřeviny, větve...). Vás tímto opětovně prosíme o Vaši kázeň při ukládání jednotlivých složek do správné zóny, abychom si nepřidělávali práci se zbytečným tříděním nesprávně uložených bioodpadů. 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Vážení spoluobčané,

obec Polerady rozšířila své možnosti současné likvidace odpadů z Vašich domácností o bezplatný sběr použitého kuchyňského oleje, určeného k jeho následné ekologické likvidaci odbornou firmou. Vzhledem k nově vybudované kanalizační síti v naší obci Vás důsledně žádáme, abyste NEVYLÉVALI použitý kuchyňský olej do odpadu!!! Olej ve Vašem odpadu a následně i v obecní kanalizaci tuhne a zanáší kanalizační potrubí, nehledě na další provozní problémy v čerpací stanici a čistírně odpadních vod. Abychom se vyhnuli těmto problémům, s finančně nákladnými opravami, stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, umístěné z důvodu ochrany proti odcizení, v areálu obecního úřadu.  

Děkujeme za pochopení i za Váš zájem o ochranu životního prostředí a naší kanalizační sítě.

Upozornění majitelům psů

Z důvodu přetrvávající nekázně některých majitelů psů v naší obci, neuklízejících si po svých miláčcích jejich výkaly, obtěžující pak všechny ostatní občany i návštěvníky Polerad, vyzýváme tímto opakovaně všechny místní "pejskaře" k udržování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o chovu zvířat na území obce Polerady. Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou, se posuzuje podle Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkujeme za pochopení...

Please reload

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama