OBEC POLERADY

1/5

NOVINKY

Přemístění kontejneru na textil

Upozorňujeme, že došlo k přemístění kontejneru na textil od obecního úřadu do lokality nové výstavby RD „Baracom“, kde byl začleněn do připravené plochy k ostatním kontejnerům na tříděný odpad. Přemístění bylo provedeno vlastníkem kontejneru z bezpečnostních důvodů, aby nedocházelo k dalším incidentům s vylamováním zámků a vybírání obsahu kontejneru. Děkujeme za pochopení.

Mateřská školka Polerady

S radostí Vám oznamujeme, že nemožné se stalo skutečností a téměř dvouleté úsilí starosty obce o získání státní podpory pro záměr výstavby mateřské školky, které chvílemi vypadalo již beznadějné, se nakonec vyplatilo. Tento týden jsme od Ministerstva financí ČR obdrželi pozitivní sdělení o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 16,8 mil. Kč. Díky této podpoře tak můžeme ještě do konce letošního roku celý záměr realizovat a od 1.9.2021 budou mít naše děti svoji vlastní školku přímo v obci. Mateřská školka bude vybudována na obecní parcele p.č. 496/155 v centru nové obytné zástavby, s dostatečně velkou zahradou a plánovaným veřejným hřištěm s parkovou úpravou v těsném sousedství.   

Veřejné osvětlení - poruchy

Vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu technickému stavu veřejného osvětlení v naší obci dochází k častým výpadkům nočního osvětlení obce, které již roky postupně řešíme dílčími opravami kritických úseků. Pro nutnou výměnu celého systému osvětlení, tedy lamp i na mnoha místech narušeného podzemního kabelového vedení, bychom museli vynaložit více než milionovou investici a výsledek by opět nebyl zcela uspokojující, neboť současné lampy jsou často umístěny mimo chodníky a osvětlují pouze vozovku. Současný stav se tedy budeme snažit dále udržovat v provozuschopném stavu a zcela nové veřejné osvětlení jsme zakomponovali do plánované stavby nových chodníků. Prosíme tedy o pochopení současných výpadků osvětlení v různých úsecích obce, situovaných vždy dle aktuální poruchy, ze kterých sami nemáme žádnou radost, ale snažíme se na všechny havarijní stavy co nejdříve reagovat.

Omezení nákladní dopravy na silnici k železniční zastávce

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu silnice z obce Polerady k železniční zastávce, neexistenci chodníků v tomto úseku a přetrvávajících problémů s těžkou nákladní dopravou na této úzké komunikaci, díky které dochází jak k ohrožování bezpečnosti chodců, tak k narušováni statiky rodinných domů podél vozovky, iniciovala obec místní úpravu provozu na této komunikaci, spočívající v zákazu vjezdu nákladních vozidel s hmotností nad 6 t, vyjma dopravní obsluhu. Pevně věříme, že toto opatření přispěje ke zlepšení dopravní situace v tomto úseku i ke zvýšení bezpečnosti chodců. Omezení by mělo vejít v platnost začátkem července 2020, kdy bude instalováno příslušné dopravní značení.

Územní plán obce Polerady

Oznamujeme všem našim občanům, že po dlouhých 4 letech příprav, zpracovávání jednotlivých návrhů a jejich projednávání se všemi dotčenými orgány, organizacemi i našimi občany, byl konečně dokončen a schválen finální Územní plán obce Polerady.  Nový Územní plán je v digitální formě uložen na webových stránkách obce, v tištěné formě je pak k dispozici všem k nahlédnutí na obecním úřadu v kanceláři starosty obce. 

Výsadba nového stromořadí

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se i v této nelehké době sešli k plánovanému pokračování výsadby nového stromořadí podél silnice z Polerad do Kostelce nad Labem, financovaného neziskovou organizací CI2 o.p.s.. Příště bychom už rádi pokračovali v obnově původních alejí směrem na Brandýs nad Labem, tak snad na podzim opět na viděnou s našimi věrnými pomocníky... 

  

Infolinky Státního zdravotního ústavu a zdravotních pojišťoven

V příloze jsou uvedeny infolinky Státního zdravotního ústavu a zdravotních pojišťoven, v případě potřeby jejich použití. 

Upozornění majitelům psů

Z důvodu přetrvávající nekázně některých majitelů psů v naší obci, neuklízejících si po svých miláčcích jejich výkaly, obtěžující pak všechny ostatní občany i návštěvníky Polerad, vyzýváme tímto opakovaně všechny místní "pejskaře" k udržování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o chovu zvířat na území obce Polerady. Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou, se posuzuje podle Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkujeme za pochopení...

Informace k poplatku za odstraňování komunálního odpadu

Tento místní poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 900,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek v obci Polerady i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, zveřejněné v sekci „Právní předpisy obce“. Více v přiloženém informačním dopisu. 

Upozornění - nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.1/2019 o místních poplatcích

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 1/2019 o místních poplatcích, upravující výši poplatku ze psů a výši poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č.2/2019 o nakládání s komunálními odpady

Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška obce Polerady č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Polerady. Nejvýraznější změnou v dosavadním systému odpadového hospodářství obce bude od 02/2020 zrušení sběrných kontejnerů na třídění plastů a přechod na individuální sběr plastů do žlutých popelnic o objemu 120 l, kterými bude od 5.2.2020 vybavena každá nemovitost, resp. bytová jednotka v naší obci. Popelnice na plasty budou poskytovány zdarma a budou stále ve vlastnictví svozové firmy FCC ČR s.r.o.. O podrobnostech této úpravy a svozovém plánu budete včas informováni.  

Staňte se skutečnými občany naší obce

Leták Středočeského kraje, apelující na nepřihlášené obyvatele ve všech obcích a městech. Bohužel je toto téma i naším současným problémem, proto žádáme všechny doposud nepřihlášené obyvatele obce, aby důsledně zvážili své možnosti a přidali se k našim trvale hlášeným obyvatelům. Jenom tak získáme více finančních prostředků na potřebné investice do obecní infrastruktury a na opravy chodníků, osvětlení, dětských hřišť apod. 

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

poblíž fotbalového hřiště byla realizována nová úložná plocha pro biodpad z Vašich zahrad a domácností, včetně zpevněného příjezdu k uložišti. Bioodpad je zde rozdělen na kompostovatelné složky (tráva, listí, ovoce...) a složky určené ke štěpkování, či spálení (křoviny, dřeviny, větve...). Vás tímto opětovně prosíme o Vaši kázeň při ukládání jednotlivých složek do správné zóny, abychom si nepřidělávali práci se zbytečným tříděním nesprávně uložených bioodpadů. 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Vážení spoluobčané,

obec Polerady rozšířila své možnosti současné likvidace odpadů z Vašich domácností o bezplatný sběr použitého kuchyňského oleje, určeného k jeho následné ekologické likvidaci odbornou firmou. Vzhledem k nově vybudované kanalizační síti v naší obci Vás důsledně žádáme, abyste NEVYLÉVALI použitý kuchyňský olej do odpadu!!! Olej ve Vašem odpadu a následně i v obecní kanalizaci tuhne a zanáší kanalizační potrubí, nehledě na další provozní problémy v čerpací stanici a čistírně odpadních vod. Abychom se vyhnuli těmto problémům, s finančně nákladnými opravami, stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, umístěné z důvodu ochrany proti odcizení, v areálu obecního úřadu.  

Děkujeme za pochopení i za Váš zájem o ochranu životního prostředí a naší kanalizační sítě.

Please reload

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama