OBEC POLERADY

NOVINKY

Informace k Územnímu plánu obce Polerady

Chtěli bychom Vás tímto informovat o aktuálním průběhu tvorby nového Územního plánu obce Polerady, jehož zahájení se datuje k únoru 2016 a snad se po téměř 4 letech práce již konečně blížíme ke zdárnému konci. V průběhu prosince 2019 očekáváme dokončení návrhu ÚP k již druhému veřejnému projednání, jenž bude následně po dobu 30 dnů zveřejněn na webových stránkách obce a přístupný k nahlédnutí na OÚ Polerady. Veřejné projednání návrhu by se pak mělo konat přibližně v polovině ledna 2020. Pokud dále nevzniknou nové námitky a připomínky k tomuto návrhu, které by se musely opět dlouze vypořádávat, lze očekávat finální dokončení nového ÚP na konci února 2020.  

Úprava obecních pozemků u železniční zastávky

Vzhledem k neutěšenému stavu naší železniční zastávky a jejího okolí, se kterým správce objektu i okolních pozemků (SŽDC s.o.) i přes četné výzvy obce k nápravě nic nekoná, přistoupil obecní úřad Polerady k úpravě obecních pozemků v této lokalitě dnešní první etapou likvidace náletových dřevin a nepořádku podél přístupové cesty. Velice děkujeme za pomoc všem zúčastněným! Druhá etapa úprav proběhne dle klimatických podmínek o dalším víkendu. S nepořádkem na pozemcích ČR v tuto chvíli bohužel nic nenaděláme, nicméně se obec dlouhodobě snaží o získání těchto nemovitostí do svého vlastnictví a pokud se to podaří, můžeme se vrhnout i na potřebnou úpravu celého okolí zastávky, aby se zde nikdo nemusel bát vystoupit...   

Plánovaná výstavba MŠ Polerady

Z důvodu problematického umístění našich nejmladších občanů do okolních předškolských zařízení připravuje Obec Polerady intenzivně již několik měsíců výstavbu vlastní mateřské školky, umístěné v lokalitě probíhající nové bytové výstavby. V prosinci 2019 by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele, následně bude žádáno o státní dotaci na tuto stavbu a pokud se vše zdárně podaří, mohla by naše MŠ již v září 2020 přijmout své první děti k předškolní výchově. Plánovaná kapacita MŠ je 50 dětí, což by mělo pokrýt celou poptávku našich současných i nových obyvatel. Problémy se základní školou však při naší velikosti a objemu obecního rozpočtu bohužel tímto způsobem nevyřešíme a opět budeme muset žádat Krajský úřad Středočeského kraje o přidělení školského obvodu na rok 2020/20201.  

Parkové úpravy v obci Polerady

S potěšením Vám oznamujeme, že tento měsíc byla zdárně ukončena akce "Parkové úpravy v obci Polerady", spolufinancovaná Státním fondem životního prostředí. Celkové náklady této stavby činí cca 1,1 mil. Kč a obsahuje stovky nových stromů, dřevin a trvalek,  spolu s mlatovými chodníčky a mobiliářem (lavičky, odpadkové koše atd), které mají sloužit nám všem k příjemnému žití v naší obci. Pevně věříme, že si těchto úprav budou všichni vážit a respektovat novou výsadbu. Součástí dodávky zhotovitele stavby je i tříletá rozvojová péče o stromy a záhony dřevin, včetně zálivky. V příštím roce ještě plánuje obec doplnit hlavní plochu parku o dřevěný altán.     

Výstavba rozšíření ČOV Polerady

V souvislosti s probíhající výstavbou nových obytných lokalit v naší obci probíhá souběžně i nutné rozšíření stávající čistírny odpadních vod, z nynější kapacity 350 EO (ekvivalentních obyvatel) na cílovou kapacitu 1050 EO. Tato stavba je financována developery probíhající výstavby rodinných domů. V listopadu 2019 bude nová ČOV uvedena do zkušebního provozu a umožní tak odkanalizování nových RD. 

  

Výsadba nového stromořadí

Ve spolupráci se spolkem Pro Polerady jsme vysázeli první etapu nového stromořadí podél silnice z Polerad do Kostelce nad Labem, financovaného neziskovou organizací CI2 o.p.s.. Děkujeme za jejich podporu i za pomoc všem dobrovolníkům. V příštím roce pokračujeme!  

  

Pronájem restaurace v obci Polerady

Obec Polerady vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provozování restaurace U Lípy v obci Polerady. Více informací v přiloženém dokumentu.  

Navýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadů

Informace FCC Česká republika s.r.o. o navýšení nákladů na služby v odpadovém hospodářství od roku 2020, tedy na svoz a likvidaci směsných, tříděných, objemných i nebezpečných odpadů. Po vyjasnění konkrétních dopadů těchto změn na naši obec bude navýšení ceny promítnuto do nové výše místního poplatku za svoz a likvidaci odpadků v obci Polerady, platného od 1.1.2020.  

Změna sezónního svozu směsného odpadu

Od 16.října 2019 dochází k pravidelné změně sezónního svozu směsného odpadu, a to z nynějších svozů 1x za 14 dní, na pravidelné svozy 1x týdně. Tato změna bude opět trvat až do 1. dubna 2020. 

Staňte se skutečnými občany naší obce

Leták Středočeského kraje, apelující na nepřihlášené obyvatele ve všech obcích a městech. Bohužel je toto téma i naším současným problémem, proto žádáme všechny doposud nepřihlášené obyvatele obce, aby důsledně zvážili své možnosti a přidali se k našim trvale hlášeným obyvatelům. Jenom tak získáme více finančních prostředků na potřebné investice do obecní infrastruktury a na opravy chodníků, osvětlení, dětských hřišť apod. 

Informace o školských obvodech obce Polerady

Jelikož obec Polerady nezřizuje vlastní mateřskou ani základní školu a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav již odmítlo naše děti do svých školských zařízení dále přijímat, byly Krajským úřadem Středočeského kraje stanoveny pro obec Polerady následující školské obvody, kam se mohou rodiče, s trvalým pobytem v naší obci, obrátit se žádostí o přijetí svých dětí. Pro předškolní docházku v roce 2019/2020 spadá naše obec do školského obvodu MŠ Brázdim a MŠ Lázně Toušeň. Pro povinnou školní docházku v roce 2019/2020 spadá naše obec do školského obvodu ZŠ Záryby a ZŠ Dřísy.  

Informace k poplatku za odstraňování komunálního odpadu

Tento místní poplatek se pro rok 2019 nemění a je stanoven částkou 800,- Kč za občana a rok. Povinnost hradit poplatek v obci Polerady i termín platby je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2012, zveřejněné v sekci „Zákony, předpisy, vyhlášky“. Více v přiloženém informačním dopisu. 

Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

poblíž fotbalového hřiště byla realizována nová úložná plocha pro biodpad z Vašich zahrad a domácností, včetně zpevněného příjezdu k uložišti. Bioodpad je zde rozdělen na kompostovatelné složky (tráva, listí, ovoce...) a složky určené ke štěpkování, či spálení (křoviny, dřeviny, větve...). Vás tímto opětovně prosíme o Vaši kázeň při ukládání jednotlivých složek do správné zóny, abychom si nepřidělávali práci se zbytečným tříděním nesprávně uložených bioodpadů. 

Sběr použitého kuchyňského oleje

Vážení spoluobčané,

obec Polerady rozšířila své možnosti současné likvidace odpadů z Vašich domácností o bezplatný sběr použitého kuchyňského oleje, určeného k jeho následné ekologické likvidaci odbornou firmou. Vzhledem k nově vybudované kanalizační síti v naší obci Vás důsledně žádáme, abyste NEVYLÉVALI použitý kuchyňský olej do odpadu!!! Olej ve Vašem odpadu a následně i v obecní kanalizaci tuhne a zanáší kanalizační potrubí, nehledě na další provozní problémy v čerpací stanici a čistírně odpadních vod. Abychom se vyhnuli těmto problémům, s finančně nákladnými opravami, stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, umístěné z důvodu ochrany proti odcizení, v areálu obecního úřadu.  

Děkujeme za pochopení i za Váš zájem o ochranu životního prostředí a naší kanalizační sítě.

Upozornění majitelům psů

Z důvodu přetrvávající nekázně některých majitelů psů v naší obci, neuklízejících si po svých miláčcích jejich výkaly, obtěžující pak všechny ostatní občany i návštěvníky Polerad, vyzýváme tímto opakovaně všechny místní "pejskaře" k udržování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o chovu zvířat na území obce Polerady. Porušení povinností, stanovených touto vyhláškou, se posuzuje podle Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkujeme za pochopení...

Please reload

Starosta a zastupitelé

 

Zde Vám blíže představujeme vedení Obecního úřadu Polerady a členy místního zastupitelstva

Historie

 

Polerady mají svoji historii docela dlouhou. Zmínky o obci najdete již v dokumentech ze 13. století, i když v té době ještě bez názvu Polerady.

Formuláře

 

Stáhněte si zde potřebné formuláře. V tištěné podobě jsou k dispozici na místním obecním úřadu.

Napište nám

 

Zde se nachází kontaktní formulář, pomocí kterého se na nás můžete obrátit s dotazy, nápady, návrhy či připomínkami.

Počet návštěv

© 2015 Obec POLERADY

Created by HIS WORK s.r.o. - tvorba www stránek a internetová reklama