Textová část - Územní plán

Textová část - Odůvodnění územního plánu

Tabulka záborů ZPF

01 Výkres základního členění území

02 Hlavní výkres

03 Krajina

04 Výkres veřejně prospěšných staveb

05 Koncepce dopravy

06a Koncepce TI - Zásobování vodou

06b Koncepce TI - Kanalizace

06c Koncepce TI - Elektro a spoje

06d Koncepce TI - Zásobování plynem

07 Výkres pořadí změn v území - etapizace

08 Koordinační výkres

09 Širší vztahy

10 Výkres záborů půdního fondu