Projekt „Nákup kulturního vybavení 2021“

Hlavní cílem operace je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Polabí.
V rámci tohoto projektu nakoupila obec mobilní plastové kazetové podlahy, 15 ks pivních setů a 2 ks zahradních party stanů.
Realizace projektu zlepšila vybavenost obce pro akce pro veřejnost a veškeré vybavení je využíváno na kulturních akcích jako jsou dětské dny, slavnosti obce či rozsvícení vánočního stromu. Vybavení slouží nejen akcím od obce, ale i akcím pořádaným obecně prospěšným spolkem Pro Polerady.

VÝSTAVBA OBECNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Za největší úspěch zastupitelstva obce v minulém volebním období lze označit výstavbu vlastní mateřské školy s kapacitou 50 dětí. Veškeré výstavbě předcházelo zajištění vyhotovení projektové dokumentace, získání stavebního povolení, vyřízení úspěšné žádosti o státní dotaci i výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to vše v až neskutečně krátkém období. Po prvním roce provozu je kapacita MŠ plně vytížena a již se připravuje její rozšíření o další třídu.

Fotky z celé výstavby naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.


PRŮJEZDOVÉ RADARY V OBCI

V minulém volebním období se zastupitelstvu obce povedlo projednat a schválit osazení průjezdových radarů pro zklidnění dopravy v naší obci. Jeden z radarů je již v provozu a osazení druhého se připravuje. Na začátek obce byla zároveň instalována uvítací cedule.
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A VÝSTAVBA STREET WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2020 došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště, během které byly vyměněny ochranné sítě, vyčištěn povrch a byla doplněna umělá světla. V návaznosti na tuto rekonstrukci bylo v roce 2021 vybudováno přidružené streetworkoutové a streetballové hřiště s umělým povrchem a osvětlením.


Fotky z rekonstrukce fotbalového hřiště

Fotky z výstavby workoutového hřiště

ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pro plánovaný rozvoj obytné zástavby v naší obci bylo nezbytné rozšířit kapacitu stávající ČOV, která byla původně dimenzovaná pro 350 obyvatel. Rozšíření plně financoval investor výstavby nové obytné lokality, firma BARACOM a. s. a po ročním zkušebním provozu byla v červnu roku 2022 stavba úspěšně zkolaudována.
Nová ČOV je dimenzována na 1050 obyvatel, nicméně pro další rozvojové plány obce bude nutné i tuto kapacitu opět navýšit, takže je na čase pomalu začít připravovat druhou etapu rozšíření ČOV.
Pár fotek k této akci naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

VYBUDOVÁNÍ KRYTÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Zastupitelstvu obce se ve volebním období 2018 – 2022 podařilo za pomocí krajských dotací zastřešit autobusové zastávky v obci a vybavit je lavičkami i nočním osvětlením.

Pár fotek před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.
DEMOLICE CHÁTRAJÍCÍHO OBJEKTU U PARKU

Po dlouhém jednání s vlastníkem polorozpadlé nemovitosti na vjezdu do obce se zastupitelstvu ve volebním období 2018 – 2022 povedlo objekt odkoupit. Následně byl zdemolován, aby dále nehyzdil sousední park a nepředstavoval nebezpečí pro děti, hrající si v jeho těsné blízkosti.
Na jeho místě byla rozšířena parková úprava a výhledově se zde uvažuje i o výstavbě alternativního sportoviště dle již vyhotovené studie.
Veškeré fotky naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.
REVITALIZACE NÁDRAŽÍ

Ve volebním období 2018 – 2022 se zastupitelstvu obce ve spolupráci s SŽDC a. s. povedlo po dlouholetých stížnostech na neuspokojivý stav železniční stanice a jejího blízkého okolí tento prostor kompletně zrevitalizovat. Došlo i k demolici okolních staveb a vyčištění celé plochy od letitého odpadu a neudržovaných křovin. Konečně se nemusíme za svou stanici úplně stydět.

Již roky jednáme i o odkupu objektu nádraží a okolních pozemků do vlastnictví obce a pokud se tento záměr podaří, má obec v plánu kompletní rekonstrukci objektu i parkové úpravy jeho okolí.

Více fotek z revitalizace nádraží naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.
Projekt „Úprava veřejného prostranství u obecního úřadu v obci Polerady“

Ve spolupráci s MAS Střední Polabí a SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) jsme provedli kultivaci veřejného prostranství u obecního úřadu v obci s cílem vytvoření odpočinkového místa a prostoru pro komunitní setkávání.
Pro děti všech věkových kategorií se zde nachází herní prvek zaměřený na rozvoj motorických dovedností. V severní části prostranství jsou na ocelové kůly nainstalovány dvě houpací sítě, které jsou určené k hrám a relaxaci. Edukativní prvek s lavicemi poskytuje možnost posezení ve stínu nebo úkryt před nepohodou. Tyto prvky propojuje cestní síť s mlatovým povrchem, která tvoří krátký vycházkový okruh.
Vytvořil se zde tak prostor určený pro aktivní i pasivní odpočinek dětí, mládeže i dospělých.

Po dlouhých přípravách se v letošním roce povedlo zajistit státní podporu a následnou realizaci na parkové úpravy dětského hřiště vedle obecního úřadu včetně osazení několika herními prvky a mobiliářem. Dodatečně byly ze sponzorského daru doplněny houpačky, skluzavka a pískoviště.

V dnešních dnech probíhá osazení habrů okolo tohoto hřiště, a to z důvodu odclonění hluku a prachu z hlavní silnice, u které se park nachází. Mezi parky u obecního úřadu se také plánuje realizace přechodu pro chodce.
Další herní prvky a parkové úpravy budou průběžně doplňovány především ze sponzorských darů.

Veškeré fotky parku před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.