Výroková část
1 Výkres základního členění území
2 Hlavní výkres
3 Etapizace výstavby
Odůvodnění
4 Koordinační výkres
5 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
6 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu
Srovnávací text
Textová část úplného znění
1 Výkres základního členění území - úplné znění
2 Hlavní výkres - úplné znění
3 Koncepce uspořádání krajiny
4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
5 Koncepce dopravy
6a Koncepce technické infrastruktury - zásobování pitnou vodou
6b Koncepce technické infrastruktury - kanalizace
6c Koncepce technické infrastruktury - zásobování el. energií a spoje
6d Koncepce technické infrastruktury - zásobování plynem
7 Výkres pořadí změn v území - etapizace
8 Koordinační výkres
10 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu