AKCE: Projekt zahrady pro enviromentální vzdělávání MŠ Polerady

V rámci výzvy NPŽP 5/2022 byla obcí na zahradě MŠ vybudována zahrada k enviromentální výchově dětí. Prostory zahrady jsou vhodné i pro pozorování živé a neživé přírody. Děti se tak naučí tomu, že v přírodě se musejí chovat tiše, aby ji mohly pozorovat. Volně rostoucí keře jsou voleny tak, aby nebyly jedovaté a neohrožovaly děti na zahradě.

BIOKORIDOR

V okolí Poleradského potoka a v lokalitách některých remízků či "palouku", kde probíhalo pálení čarodějnic, probíhá realizace připravované akce Státního pozemkového úřadu, týkající se "Ozelenění biokoridorů LBK5, LBK6 a biocentra BC1 v k.ú. Polerady u Prahy“. Projektová dokumentace této akce byla vyhotovena již v roce 2019 a do současné doby se čekalo na zajištění financování z Evropské unie a nutnou opravu plynovodu, probíhajícího skrze dotčené území. Cílem realizace biokoridorů a biocentra je zvýšení půdoochranné funkce, podpora výskytu původních dřevinných společenstev a posílení ekologické hodnoty krajiny. Výsadba zlepší druhovou pestrost krajiny, umožní migraci živočichů a pomůže zadržet vodu v krajině. Celkové výdaje na realizaci jsou cca 7,67 mil. Kč se 100% dotací z EU. Součástí dodávky je i následná 3-letá péče. Řešené území se nachází v extravilánu obce Polerady a tvoří ho pás pozemků o délce cca 2,5 km, nacházejících se západně, jihozápadně a jižně od obce. Celková zájmová plocha je 69 475 m2, 4 vybudované tůně o celkové ploše 1 040 m2; 4 plazníky; 45 oplocenek; 2 204 ks keřů; 3 202 ks stromů; plocha osetí 40 258 m2. Ve výsadbách se uplatní celkem 17 druhů stromů a 16 druhů keřů, jedná se o autochtonní druhy dřevin. Ve výsevech se použijí 4 druhy travního osiva. Výsadba je rozčleněna celkem do 50 dílčích ploch/segmentů, které byly rozmístěny tak, aby výsadba byla smysluplná a byly vytvořeny podmínky pro pohyb osob a zvěře v krajině (aktuální zejména v počátečních letech, kdy bude výsadba oplocena) a aby byly vytvořeny vhodné plochy pro trvalé travní porosty. Tůně budou zásobovány výhradně vodou podzemní, bez možnosti manipulace s hladinou. Nebudou vhodné pro život ryb, umožní však život různých druhů hmyzu, rozmnožování a přezimování obojživelníků. Také budou napajedlem pro zvěř. Pro Vaši konkrétnější představu přikládáme i několik výřezů situací realizovaných úprav z projektové dokumentace. Předpokládaný termín dokončení realizace je 21.11.2023. Podrobný projekt biokoridoru zde

AKCE: Pořízení užitkového elektromobilu v obci Polerady

V rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 - Ekomobilita byl obcí pořízen elektromobil Selvo. Nákupem elektromobilu chce obec přispět ke zlepšení životního prostředí v obci i jejím bezprostředním okolí a jít příkladem ostatním obcím, které se zatím elektromobil koupit nerozhodly. Elektromobil Selvo je využíván při údržbě a úpravách veřejného prostranství v obci a při pořádání kulturních akcí..

Projekt "Nákup kulturního vybavení 2021"

Hlavní cílem operace je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Polabí.
V rámci tohoto projektu nakoupila obec mobilní plastové kazetové podlahy, 15 ks pivních setů a 2 ks zahradních party stanů.
Realizace projektu zlepšila vybavenost obce pro akce pro veřejnost a veškeré vybavení je využíváno na kulturních akcích jako jsou dětské dny, slavnosti obce či rozsvícení vánočního stromu. Vybavení slouží nejen akcím od obce, ale i akcím pořádaným obecně prospěšným spolkem Pro Polerady.

VÝSTAVBA OBECNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Za největší úspěch zastupitelstva obce v minulém volebním období lze označit výstavbu vlastní mateřské školy s kapacitou 50 dětí. Veškeré výstavbě předcházelo zajištění vyhotovení projektové dokumentace, získání stavebního povolení, vyřízení úspěšné žádosti o státní dotaci i výběrového řízení na zhotovitele stavby, a to vše v až neskutečně krátkém období. Po prvním roce provozu je kapacita MŠ plně vytížena a již se připravuje její rozšíření o další třídu.
Fotky z celé výstavby naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

PRŮJEZDOVÉ RADARY V OBCI

V minulém volebním období se zastupitelstvu obce povedlo projednat a schválit osazení průjezdových radarů pro zklidnění dopravy v naší obci. Jeden z radarů je již v provozu a osazení druhého se připravuje. Na začátek obce byla zároveň instalována uvítací cedule.

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A VÝSTAVBA STREET WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2020 došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště, během které byly vyměněny ochranné sítě, vyčištěn povrch a byla doplněna umělá světla. V návaznosti na tuto rekonstrukci bylo v roce 2021 vybudováno přidružené streetworkoutové a streetballové hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

Fotky z rekonstrukce fotbalového hřiště
Fotky z výstavby workoutového hřiště

ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pro plánovaný rozvoj obytné zástavby v naší obci bylo nezbytné rozšířit kapacitu stávající ČOV, která byla původně dimenzovaná pro 350 obyvatel. Rozšíření plně financoval investor výstavby nové obytné lokality, firma BARACOM a. s. a po ročním zkušebním provozu byla v červnu roku 2022 stavba úspěšně zkolaudována.
Nová ČOV je dimenzována na 1050 obyvatel, nicméně pro další rozvojové plány obce bude nutné i tuto kapacitu opět navýšit, takže je na čase pomalu začít připravovat druhou etapu rozšíření ČOV.
Pár fotek k této akci naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

VYBUDOVÁNÍ KRYTÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Zastupitelstvu obce se ve volebním období 2018 - 2022 podařilo za pomocí krajských dotací zastřešit autobusové zastávky v obci a vybavit je lavičkami i nočním osvětlením.

Pár fotek před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.

DEMOLICE CHÁTRAJÍCÍHO OBJEKTU U PARKU

Po dlouhém jednání s vlastníkem polorozpadlé nemovitosti na vjezdu do obce se zastupitelstvu ve volebním období 2018 - 2022 povedlo objekt odkoupit. Následně byl zdemolován, aby dále nehyzdil sousední park a nepředstavoval nebezpečí pro děti, hrající si v jeho těsné blízkosti.
Na jeho místě byla rozšířena parková úprava a výhledově se zde uvažuje i o výstavbě alternativního sportoviště dle již vyhotovené studie.
Veškeré fotky naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ

Ve volebním období 2018 - 2022 se zastupitelstvu obce ve spolupráci s SŽDC a. s. povedlo po dlouholetých stížnostech na neuspokojivý stav železniční stanice a jejího blízkého okolí tento prostor kompletně zrevitalizovat. Došlo i k demolici okolních staveb a vyčištění celé plochy od letitého odpadu a neudržovaných křovin. Konečně se nemusíme za svou stanici úplně stydět.
Již roky jednáme i o odkupu objektu nádraží a okolních pozemků do vlastnictví obce a pokud se tento záměr podaří, má obec v plánu kompletní rekonstrukci objektu i parkové úpravy jeho okolí.

Více fotek z revitalizace nádraží naleznete po kliknutí na fotku v pravém rohu.

Projekt "Úprava veřejného prostranství u obecního úřadu v obci Polerady"

Ve spolupráci s MAS Střední Polabí a SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) jsme provedli kultivaci veřejného prostranství u obecního úřadu v obci s cílem vytvoření odpočinkového místa a prostoru pro komunitní setkávání. Pro děti všech věkových kategorií se zde nachází herní prvek zaměřený na rozvoj motorických dovedností. V severní části prostranství jsou na ocelové kůly nainstalovány dvě houpací sítě, které jsou určené k hrám a relaxaci. Edukativní prvek s lavicemi poskytuje možnost posezení ve stínu nebo úkryt před nepohodou. Tyto prvky propojuje cestní síť s mlatovým povrchem, která tvoří krátký vycházkový okruh. Vytvořil se zde tak prostor určený pro aktivní i pasivní odpočinek dětí, mládeže i dospělých.

Po dlouhých přípravách se v letošním roce povedlo zajistit státní podporu a následnou realizaci na parkové úpravy dětského hřiště vedle obecního úřadu včetně osazení několika herními prvky a mobiliářem. Dodatečně byly ze sponzorského daru doplněny houpačky, skluzavka a pískoviště.
V dnešních dnech probíhá osazení habrů okolo tohoto hřiště, a to z důvodu odclonění hluku a prachu z hlavní silnice, u které se park nachází. Mezi parky u obecního úřadu se také plánuje realizace přechodu pro chodce.
Další herní prvky a parkové úpravy budou průběžně doplňovány především ze sponzorských darů.

Veškeré fotky parku před a po naleznete po kliknutí na fotku v pravém horním rohu.